logo main logo dark logo light ติดต่อสอบถามโทร

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่

ในปัจุจุบันพบว่าผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เผชิญภาวะโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อม มีจำนวนเพิ่มสูงขี้น และสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากสภาวะโรคดังกล่าวคือภาวะสมองเสื่อมตามช่วงอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ จากสถิติแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตตราเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะสมองเสื่อม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 65 – 80 ปี ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มการเกิดโรคนี้ ควรได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษ และควรได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมองและฝึกใช้สมองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดภาวะโรคอัลไซเมอร์ในอนาคต การได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจึงเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการช่วยชะลอความเสื่อมถ่อยของสมองและช่วยลดอาการของโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงได้
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ ของเรา มีความเข้าใจและตระหนักถึงผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญภาวะโรคอัลไซเมอร์เป็นอย่างดี เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงและมีความรู้เฉพาะทางด้านสมองและความจำ มีความเข้าใจในการรักษาโรค จับจุดอาการส่อและอาการแสดง รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในแต่ละราย และผลกระทบข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่อมทางสมองจึงต้องได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยพิเศษกลุ่มนี้ขึ้นโดยเฉพาะ เรามีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด และผู้ดูแลที่มีความเข้าใจเฉพาะด้าน คอยให้บริการและดูแลรักษาตลอด 24 ชม. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อฝึกสมองและช่วยพัฒนาความจำของผู้ป่วยที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองในระยะยาวได้ มีสถานที่สวยงามร่มรื่นให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลาย
บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ
ราคาเริ่มต้นที่ 17,000 บาท /เดือน

ทำไมต้องเลือกบริการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ที่บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ของเรา

โปรแกรมออกแบบพิเศษเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์

โปรแกรมออกแบบสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะ

อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นปัญหาเรื่องความจำเท่านั้น หากแต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมากและรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและคนรอบข้างได้ นอกจากการใช้ยาเพื่อช่วยควบคุมอาการต่างๆให้น้อยลงแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การดูแลสมองและสุขภาพของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บ้านลลิสาเชียงใหม่ ได้จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมออกแบบโปรแกรมการรักษาโดยเฉพาะ เราจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอด เพื่อช่วยให้สมองสดชื่นและชะลอระยะเวลาการดำเนินโรคได้ เราตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมร่วม การได้พบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลาเพื่อฝึกฝนทักษะการเข้าสังคม รวมทั้งการฝึกช่วยเหลือตัวเองกับกิจวัตรประจำวันง่ายๆ เพื่อกระตุ้นความจำ ตลอดจนการให้ความสำคัญของการพักผ่อนที่ถูกสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามเพิ่มขึ้น ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา ท่านจะมั่นใจได้ว่า โปรแกรมออกแบบสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมของเราจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและทำให้ผู้ป่วยที่มีสภาวะสมองเสื่อมสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง

นวัตกรรม NEF เพื่อดูแลการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บ้านลลิสา เชียงใหม่ ตระหนักถึงสุขภาพระยะยาวและความปลอดภัยอันสูงสุด เพื่อให้การรักษาดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในรายผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา เราจึงได้นำนวัตกรรม NEF มาใช้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีปัญหาในด้านความจำและมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเตียง การเป็นแผลกดทับอันเนื่องมาจากการนอนติดเตียงเป็นระยะเวลานาน นวัตกรรม NEF เป็นอุปกรณ์เฝ้าระวัง ผลิตขึ้นโดยฝีมือนักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ผลงานทางการแพทย์ชิ้นล่าสุดอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวภาคเหนือของเรา โดยนวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยให้แพทย์ และทีมเจ้าหน้าที่ของเราสามารถติดตามพฤติกรรมการนอน เฝ้าระวังการตกเตียง แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบนเตียง รวมทั้งการวินิจฉัยอาการโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นย้ำมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเพื่อให้บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ เราจึงสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ของเรา ท่านจะวางใจได้ว่าการเลือกเข้ามารับบริการการดูแลรักษากับเรา ท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม โดยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมองและความจำ
Baan Lalisa Nursing Home Thailand offers effective personalised care programmes for stroke, paralysis, and aftercare for post-operation and hospitalisation.
Baan Lalisa Nursing Home is Asia’s Best Dementia Care Home in Thailand

ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาและการบริการผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ความเข้าใจโรคและความเข้าใจผู้ป่วย คือ หัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เราคัดเลือกทีมแพทย์และพยาบาลผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการรักษาอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ อีกทั้งยังให้การอบรมพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทีมงานทุกด้าน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามามาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาตรวจเยี่ยมทุกวันเพื่อรักษาและประเมินอาการ รวมทั้งติดตามอาการและพฤติกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายบุคคล ที่บ้านลลิสาแห่งนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าเราให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นอย่างดี และเราคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพอันสูงสุด

กิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมการใช้สมองและความจำสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ

กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาวะที่ยืนยาว เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่บ้านลลิสาให้ความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เรามีกิจกรรมเพื่อมอบความบันเทิงต่างๆให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นสันทนาการในร่ม ฝึกเล่นเกมทดสอบสมอง การทำงานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย ทำอาหารคาวหวาน ออกกำลังกายแบบง่ายๆ แล้วแต่ความชื่นชอบและความถนัดของแต่ละท่าน ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เราตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกฝน การฝึกทักษะ ไม่จะเป็นสิ่งปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความถนัดและให้ความสนใจในการฝึกฝน เราเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมองและความจำ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เราสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีความชื่นชอบและความสนใจในเรื่องเดียวกันได้มีโอกาสมาพบปะคุยกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้พบเพื่อนใหม่ ได้สร้างสังคมใหม่ร่วมกัน ตลอดจนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรู้สึกเติมเต็ม เราเชื่อว่าบ้านลลิสาของเราสามารถทำให้ในแต่ละวันของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผ่านไปอย่างมีคุณค่ามากขึ้น
Baan Lalisa Elderly Care Home in Thailand provides a personalised nutrition care.

ดูแลโภชนาการโดยนักโภชนาการและปรับอาหารทุกสัปดาห์

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จัดเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดสารอาหารและน้ำ ปัญหาขาดสารอาหารเฉพาะสำหรับโรคอัลไซเมอร์ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาทิเช่น การหยุดทำงานของลำไส้และอวัยวะสำคัญอื่นๆในร่างกาย ฉะนั้นโภชนาการที่ถูกต้องและครบถ้วนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บ้านลลิสา เชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่ดี เรามีนักโภชนาการที่คอยวางแผนและจัดหมวดหมู่ของสารอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เมื่อท่านเข้ามารับการรักษาดูแลกับเรา ท่านจะได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและครบถ้วน อาหารในแต่ละมื้อจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในผู้ป่วยอัลไซเมอร์แต่ละราย อีกทั้งสารอาหารสำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการชะลอความเสื่อมของความจำ รวมทั้งช่วยในการบำรุงสมอง

นวัตกรรมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยี TMS

โรคอัลไซเมอร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โรคความจำเสื่อม เป็นสาเหตุหลักของสภาวะสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ คลินิก TMS คลินิกภายในศูนย์บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แห่งแรกในภาคเหนือที่นำเข้านวัตกรรมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยี TMS มาใช้เป็นวิธีบำบัดความจำให้แก่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทุกท่าน TMS ย่อมาจาก Transcranial Magnetic Stimulation เป็นการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูง และมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาน้อยมาก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ของเราไม่ต้องผ่านการผ่าตัดและไม่ต้องใช้ยาใดๆฉีดเข้าสู่ร่างกาย ด้วยวิธีบำบัดความจำโดยใช้เทคนิคของการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสู่กะโหลกศรีษะเพื่อเข้าไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ จนเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานของเซลล์สมองส่วนนั้น TMS เป็นการรักษาแบบใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ของกลุ่มประเทศชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงอีกหลายประเทศในยุโรป และได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำและจากมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ TMS ยังได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์หลายแห่งแล้วว่า การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนนี้จะสามารถชะลออาการสมองฝ่อเพื่อไม่ให้เป็นรุนแรงเพิ่มขึ้น และสามารถช่วยรักษาให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีอาการดีขึ้นจริง บ้านลลิสาได้จัดบริการบำบัดความจำให้แก่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ของเราทุกท่าน ซึ่งถือเป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ และดำเนินการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษของเราซึ่งสอบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติขั้นสูง และมีความรู้ในการใช้งานของเครื่อง TMS เป็นอย่างดี ด้วยวิธีบำบัดความจำแบบใหม่นี้ เราจะช่วยให้ท่านที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุของบ้านลลิสาทุกท่าน ได้กลับมามีความจำที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องทางความทรงจำไม่ว่าจะเกิดจากอาการบาดเจ็บ จากโรค หรือจากวัยอายุที่สูงขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และความจำเสื่อม บ้านลลิสาเชียงใหม่ ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลคนที่คุณรัก

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บ้านลลิสา เชียงใหม่ เราให้บริการดูแลรักษาเสมือนการดูแลที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ท่านจะมั่นใจได้ว่า เราจะให้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพชั้นสูง เพื่อมาดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ของเราโดยเฉพาะ เรามีการออกแบบโปรแกรมรักษาพิเศษสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งท่านจะได้รับบริการกายภาพบำบัดที่ถูกต้อง กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ รวมทั้งอาหารจากนักโภชนากรที่ถูกหลักและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ ณ บ้านลลิสาแห่งนี้ เราจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ท่านจะได้ความสุขและความรักเสมือนเป็นคนในครอบครัวของตนเองเราพร้อมและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างครบวงจรแห่งแรกของเชียงใหม่ บ้านลลิสา เชียงใหม่ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

โปรแกรมพิเศษอื่นๆ ที่บ้านลลิสา

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด บ้านลลิสาเชียงใหม่
โปรแกรมผู้ป่วยติดเตียง
โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์​อัมพาต
บริการดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ดูแลด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us
reCAPTCHA